محصولات

سیم بکسل گوستاولف آلمان

PAWOF7 و PAWOF7S

مغز  کنف فولاد (نیمه فولاد) و تمام فولاد نمره 8

مغز کنف فولاد (نیمه فولاد) نمره 10

 مخصوص آسانسورهای گیرلس